Почитувани потрошувачи!

Начин на плаќање:

Плаќањето во моментот може да се изврши на следниве начини:

  1. Преку ваша трансакциска сметка на нашата жиро сметка.
  2. Во готово при испорака преку поштенска служба.
  3. Вирмански како правно лице.